Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Minister spørgsmål og svar om funktionel lidelse

​Den 17. februar 2017

Spørgsmål nr. 447 i Folketingets Sundheds- og Ældreudvalg:​


”Ministeren bedes oplyse, hvad der sker, hvis en person får konstateret en funktionel lidelse og får dette skrevet ind i sin journal i forhold til f.eks. vedkommendes klager i patientklagenævnet?” 


Svar: 


Jeg har til besvarelsen af dette spørgsmål indhentet bidrag fra Styrelsen for Patientsikkerhed, som jeg henholder mig til: 


”Styrelsen for Patientsikkerhed skal indledningsvis bemærke, at Patientklagenævnet blev nedlagt pr 1. januar 2011, hvor opgavevaretagelsen blev overtaget af Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som blev sekretariatsbetjent af Patientombuddet. I oktober 2015 overgik behandlingen af klager over sundhedsfaglig behandling til Styrelsen for Patientsikkerhed. Styrelsen for Patientsikkerhed behandler klager over behandlingssteder. Styrelsen sekretariatsbetjener desuden Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som behandler klager over konkrete sundhedspersoner. Styrelsen for Patientsikkerhed forudsætter på denne baggrund, at spørgsmålet relaterer sig til styrelsens opgave med behandling af patientklagesager. Styrelsen for Patientsikkerhed kan oplyse, at al patientbehandling, herunder diagnosticering, bygger på en konkret sundhedsfaglig vurdering. Det fremgår af § 17 i bekendtgørelse af lov om autorisation af sundhedspersoner og om sundhedsfaglig virksomhed (LBK nr. 1356 af 23/10/2016), at enhver autoriseret sundhedsperson under udøvelsen af sin virksomhed er forpligtet til at udvise omhu og samvittighedsfuldhed. Af § 21 fremgår det, at læger skal føre patientjournaler over deres virksomhed. Det fremgår af bekendtgørelse nr. 1090 af 28. juli 2016 om autoriserede sundhedspersoners journalføring § 10, stk. 2, nr. 2, litra d, at patientjournalen skal indeholde oplysninger om diagnose eller sundhedsfagligt skøn om sygdommens art, hvis det er relevant og nødvendigt i forbindelse med behandlingen af patienten. Hvis en patient er utilfreds med en diagnose, har patienten mulighed for at klage over behandlingen til Styrelsen for Patientsikkerhed eller Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, herunder patienter, der lider af en funktionel lidelse. 

Ved behandlingen af klagesager, hvor det fremgår af patientens journal, at patienten har fået konstateret en funktionel lidelse, da indgår denne oplysning på lige fod med de øvrige journaloplysninger i sagen. Journaloplysninger bliver inddraget i sagsbehandlingen i det omfang, det findes relevant for behandlingen af den konkrete klagesag. Hvis en person klager til Styrelsen for Patientsikkerhed over at have fået stillet en specifik diagnose, kan patienten få vurderet, om det på baggrund af sagens samlede oplysninger, herunder blandt andet klagen, eventuelle udtalelser fra indklagede og det foreliggende journalmateriale, var i overensstemmelse med normen for almindelig anerkendt faglig standard, at stille den pågældende diagnose”.

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Hegelsvej 28,  2920 Charlottenlund - Telefon 22 55  31 50

  Send en e-mail