Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

Hvem er nærmeste pårørende?

​Vi får tit spørgsmålet i Patientforeningen: Hvem er nærmeste pårørende?

Det er svært at svare på, og her skønnes meget af myndighederne. Nu har fungerende sundheds- og ældreminister givet et svar som en del af svaret om kring den meget triste sag, hvor en pensioneret læge hævder at have slået en del patienter ihjel.

Her er spørgsmålet og svaret i sin helhed:

Spørgsmål nr. 574: ”Ministeren bedes definere betegnelsen ”nærmeste pårørende”, samt oplyse om ministeren vurderer, at betegnelsen ”nærmeste pårørende” kan være for vagt defineret i henhold til meningen med den gældende autorisationslovgivning, eftersom

læger efter det fyldte 75. år fortsat kan udskrive recepter til sig selv og nærmeste pårørende, hvis det ikke sker i erhvervsmæssigt øjemed.”

Svar: Det fremgår af forarbejderne til autorisationslovens § 13 om bortfald af retten til selvstændigt virke for autoriserede sundhedspersoner ved det fyldte 75. år, at læger og tandlæger fortsat efter det fyldte 75. år vil kunne udskrive recepter til ”nærmeste pårørende”. Begrebet er ikke nærmere defineret i disse forarbejder. ”Nærmeste pårørende” benyttes dog flere steder i sundhedsloven (bl.a. § 18), hvor det i forarbejderne er afgrænset til at omfatte patientens samlevende ægtefælle, samlever, slægtninge i lige linje, søskende, børn og adoptivbørn. Det fremgår desuden, at begrebet - afhængigt af den konkrete situation - kan fortolkes udvidende, så- ledes at familiebåndet ikke vil være afgørende. ”Nærmeste pårørende” er således hverken i autorisationsloven eller sundhedsloven et skarpt afgrænset begreb. Det er efter Sundheds- og Ældreministeriet opfattelse hverken muligt eller ønskeligt at foretage en udtømmende opregning af den persongruppe, der er omfattet af begrebet ”nærmeste pårørende”, da det netop vil bero på en konkret vurdering i for hold til den enkelte. Ønskes en mere præcis opregning af den relevante persongruppe, kan det i stedet overvejes at foretages en udtrykkelig opregning heraf.


Med venlig hilsen

Karen Ellemann / Simone Poulsen

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Hegelsvej 28,  2920 Charlottenlund - Telefon 22 55  31 50

  Send en e-mail