Indtast din registrerede e-mail:
Indtast ny adgangskode:

VEDTÆGTER OG FORMÅL FOR PATIENTFORENINGEN

§ 1. Navn

Foreningens navn er: PATIENTFORENINGEN.
Foreningens hjemsted er den til enhver tid siddende formands adresse.

Patientforeningen er en landsdækkende almen nyttig forening.

§ 2. Formål

A. Udelukkende at varetage patienternes interesser ved at give patienterne maximal indflydelse i alle forhold vedr. sundhed og sygdom.
Patientforeningen er partipolitisk uafhængig.
Det overordnede mål er alene patienternes interesse og frie valg.
B. Patientforeningen skal oplyse om rettigheder og behandlingsmuligheder.

C. Patientforeningen skal på alle måder og med alle midler bekæmpe fejl i forbindelse med behandling.

D. Alle hospitaler og behandlere skal uanset ejerskab i videst muligt omfang underlægges ens regler, når det gælder penge fra offentlige finanser.

§ 3. Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages enhver enkeltperson eller organisation (kollektivt eller firmamedlemskab), der tilslutter sig formålet med foreningen. Det enkelte medlem har ingen hæftelse for foreningens forpligtelser, idet denne alene hæfter med sin formue.

§ 4. Generalforsamling:

Generalforsamlingen er foreningens højeste myndighed. Den afholdes hvert år i marts eller april måned, og indkaldelsen sker med mindst 14 dages varsel over for foreningens medlemmer. Indkaldelse pr e-mail og på foreningens web.

Den ordinære dagsorden skal indeholde følgende punkter:

1) Valg af dirigent, referent og stemmetæller.

2) Formandens beretning.

3) Kassererens beretning med fremlæggelse af foreningens reviderede regnskab.

4) Budgetorientering og fastsættelse af medlemsbidraget for det kommende år.

5) Indkomne forslag (skal være formanden i hænde senest 8 dage før
generalforsamlingen).

6) Valg af:

a) medlemmer til bestyrelsen

b) 2 suppleanter til bestyrelsen

c) revisor

7) Eventuelt. Alt kan drøftes, men intet kan vedtages, der ikke er på dagsorden.

På en generalforsamling - ordinær som ekstraordinær - afgøres sagerne ved simpel stemmeflertal, idet vedtægtsændringer dog kræver 2/3 majoritet af de afgivne stemmer. Enhver, der har været medlem mindst 3 måneder, og som har betalt det senest opkrævede kontingent, har ret til en stemme på generalforsamlingen. Kollektive -/firmamedlemskaber giver dog ret til 2 stemmer. Stemmeret kan udøves gennem skriftlig fuldmagt gældende for den pågældende generalforsamling, idet ingen dog kan repræsentere mere end 3 stemmer inkl. sin egen.


§ 5.

Ekstraordinær generalforsamling: Ekstraordinær generalforsamling afholdes, når bestyrelsen eller revisor ønsker det, eller når det begæres af mindst 1/4 af foreningens medlemmer. Ekstraordinær generalforsamling indvarsles som anført i § 4.


§ 6.

Ledelsen: Foreningen ledes af en bestyrelse på mindst 5 og højst 7 medlemmer, der ud af sin midte konstituerer sig med formand, næstformand og kasserer.

Bestyrelsen kan nedsætte udvalg.
I tilfælde af frafald af bestyrelsesmedlemmer kan bestyrelsen selvsupplere med bestyrelsesmedlemmer, der gerne vil indgå i arbejdet for Patientforeningen.
De på den måde valgte bestyrelsesmedlemmer skal have deres mandat godkendt på førstkommende generalforsamling.

Bestyrelsens medlemmer vælges for 2 år ad gangen og afgår efter tur på en generalforsamling, idet der dog er mulighed for genvalg. Bestyrelsen er beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af medlemmerne er fremmødt.
Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Ethvert medlem er valgbart til bestyrelsen - dog kan der kun vælges et bestyrelsesmedlem og/eller suppleant fra samme husstand. Det samme gælder virksomhed eller anden organisation, uanset om disse måtte have separate medlemskaber.

Patientforeningen er patienternes forening. Administrerende direktører i og ejere af større behandlingsvirksomheder kan ikke være medlem af bestyrelsen.
Det samme gælder ledende politikere. (Medlem af Folketinget eller EU parlament)

§ 7.

Tegningsret og rådighed over foreningens midler:

Foreningen tegnes af formanden og kasserer i forening – i den enes fravær næstformanden.
Ingen kan overføre foreningens midler til sig selv.
Enhver disposition over foreningens midler skal på efterfølgende bestyrelsesmøde godkendes af bestyrelsen. I tilfælde af manglende godkendelse fra et flertal i bestyrelsen er den, der er ansvarlig for udbetalingen, pligtig til at holde foreningen skadesløs ved personligt at betale det ikke godkendte beløb til Patientforeningens konto.

Salg af værdipapirer kræver den samlede bestyrelses accept.

Der påhviler ikke foreningens medlemmer eller bestyrelse nogen personlig hæftelse for de forpligtelser, der påhviler foreningen.

§ 8.

Regnskabet: Foreningens regnskabsår er kalenderåret. Foreningens reviderede regnskab skal give et retvisende billede af foreningens økonomiske status og dens resultat.


§ 9.

Opløsning: Ved foreningens opløsning, som skal besluttes af 2 på hinanden følgende generalforsamlinger, hvor opløsningsforslaget begge gange har opnået flertal som til vedtægtsændring, træffer ledelsen beslutning om, at den eventuelle formue anvendes til formål, der er i overensstemmelse med foreningens formål.

Således vedtaget på Patientforeningens generalforsamling i Vejle den 4. maj 2013

Sammen står vi stærkere​

​Med et medlemskab i Patientforeningen, arbejder vi for dig, og sikrer dig dine rettigheder, som patient i det danske sygehusvæsen.​

Jo flere vi er, der arbejder for samme sag, jo større er muligheden for at få ændret et system til at være til fordel for syge med patienten i centrum.

Patientforeningen

Telefon 60 39 39 99 - man-fredag kl. 12.00 -20.00

  Send en e-mail